Υπηρεσίες

Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου

Τήρηση βιβλίων (όλων των κατηγοριών α, β, και γ Μηχανογραφικά
& Χειρόγραφα)
Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων.
Προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμοί, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ισοζύγιο, καρτέλα πελατών-προμηθευτών.

Διαχείριση και ανάπτυξη προσωπικού

Υπολογισμός μισθοδοσίας, Έκδοση Μισθοδοτικών καταστάσεων και αποδείξεων πληρωμής για τους εργαζόμενους, αποστολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και πληρωμή Ι.Κ.Α. . Ενημέρωση προσλήψεων, απολύσεων και γενικά αλλαγών που αφορούν την μισθοδοσία το προσωπικό και την εξέλιξη της επιχείρησης. Συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων για ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Δ. και Επιθεώρηση Εργασίας.
Φ.Μ.Υ. ( προσωρινών και οριστικών)

Φορολογικά θέματα

Φορολογίας εισοδήματος ( επαγγελματιών – εταιριών – Ε 1, Ε 3, Ε 9)..
Υπολογισμός Φ.Π.Α. ( Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ) περιοδικών και εκκαθαριστικών.
Ε.Τ.Α.Κ.( Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ).
INTRASTAT
Συγκεντρωτικών καταστάσεων ( πελατών – προμηθευτών ).
Φόρου αμοιβών τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Επενδυτικά θέματα

ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

Προσωπικές Δηλώσεις

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ιδιωτών
Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα πριν αποσταλεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ε.Τ.Α.Κ.

Συνταξιοδοτικά θέματα

Ενημέρωση για το χρόνο συνταξιοδότησης
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Ενέργειες μείωσης χρόνου απονομής συντάξεων.

We focus on advice consulting business financials Get A Quote